Politica de confidențialitate

Scopul acestei Politici de confidențialitate

Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca în calitate de operator de date cu caracter personal, urmărește în permanență și se asigură că protecția datelor dumneavoastră se realizează cu respectarea drepturilor și principiilor instituite în Regulamentul (UE) 679/2016 (denumit în cele ce urmează și Regulamentul, Regulamentul GDPR, Regulamentul de protecție a datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în legislația națională din domeniul protecției datelor [Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date etc.].

Prezenta politică se aplică protecției datelor cu caracter personal ce aparțin angajaților, pacienților, reprezentanților legali ai acestora, candidaților pentru posturile vacante, petiționarilor, vizitatorilor web-site-ului, date ce sunt prelucrate atât în format fizic, cât și electronic, având scopul de a vă oferi informații cu privire la modalitatea în care vă prelucrăm datele, categoriile de date, temeiurile prelucrării, securitatea datelor, drepturile pe care le aveți, modul în care le puteți exercită.

CAPITOLUL I

Operatorul de date cu caracter personal

Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca este unitate sanitară cu personalitate juridică ce prelucrează date cu caracter personal, având calitatea de Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Denumirea: Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca

Adresa: Mun. Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 34-36, RO400015, Cod fiscal 4547125, jud. Cluj.

Număr de telefon: 0264 598 361, 0264 598 362, 0264 598 363, 0264 598 364, 0264 591 281.

Adresă de e-mail: office@iocn.ro

Adresă de e-mail Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal: dpo@iocn.ro.

CAPITOLUL II

Scopurile prelucrării și temeiurile legale

1.1. Datele angajaților și ale candidaților

Scopurile și temeiurile juridice pentru care prelucrăm datele cu caracter personal ale angajaților sau candidaților sunt:

Scopul prelucrării Temeiul legal
1. Recrutare (concurs/examen)2. Executarea contractului individual de muncă [întocmirea fișei postului; înregistrarea datelor în REVISAL; întocmirea și transmiterea statelor de plată; îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata salariului; comunicarea angajat -angajator; completarea declarației pentru stabilirea bazei de calcul a impozitului pe venitul din salarii, realizat la funcția de bază; respectarea oricărei cerințe legale de reglementare în domeniul sănătății și securității muncii (colaborarea și schimbul de informații cu medicul de medicină a muncii, prevenirea și stingerea incendiilor PSI/SU), emiterea de adeverințe la solicitarea angajatului, întocmirea de către angajat a diverselor documente necesare pentru desfășurarea activității acestuia]3. Executarea altor tipuri de contracte (prestări servicii medicale etc.)4. Evidență financiar-contabilă Art. 6 alin. 1, lit. b) din Regulamentul (UE) 679/2016 ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”
Art. 9, alin. 2, lit. b) ”prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanții adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele persoanei vizate”.
5. Achiziționarea de servicii, lucrări și produse necesare desfășurării activității operatorului7. Publicarea numelui, prenumelui, profesiei pe website-ul angajatorului8. Realizare audit9. Formulare de acțiuni10. Înregistrarea și soluționarea plângerilor Art. 6, alin. 1, lit. c) din Regulamentul (UE) 679/2016 ”prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine operatorului”.Art. 6, alin. 1, lit. a) din Regulamentul (UE) 679/2016 ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrare datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”.
11.Supravegherea video a incintelor Institutului și ale Centrului Epic, pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora Art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul (UE) 679/2016  ”prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil”

1.2. Datele pacienților

Scopurile și temeiurile juridice pentru care prelucrăm datele cu caracter personal ale pacienților sunt:

Scopul prelucrării Temeiul legal
1. Prestarea de servicii medicale (efectuarea programărilor, consultații, recoltarea, păstrarea și folosirea probelor, efectuarea buletinelor de analize și a testelor solicitate, comunicarea/raportarea rezultatelor, investigații și rezultate clinice și paraclinice, consiliere pre și/post tratament, după caz, etc.) Art. 9, alin. 2, lit. h) ”prelucrarea este necesară în scopuri legate de (…) stabilire a unui diagnostic medical, de furnizare de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical (…)”.
3. Transmiterea de către operator a datelor persoanei vizate către instituțiile prevăzute de lege în vederea decontării serviciilor medicale4. Efectuarea de apeluri de transmitere de informaţii legate de starea de sănătate a persoanei vizate, atunci când există certitudinea că datele sunt comunicate unei persoane legal îndreptățite să la primească5. Îndeplinirea obligațiilor legale de transmitere a datelor statistice către instituțiile publice reglementate de lege6. Gestionarea solicitărilor/reclamațiilor primite în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Art. 6, alin. 1, lit. c) ”prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine operatorului”
7. Statistică medicală (în vederea trimiterii răspunsurilor pentru diferitele solicitări primite de la instituții publice; pentru îmbunătățirea /menținerea standardelor de calitate)8. Cercetare medicală Art. 9, alin. 2, lit. j) ”prelucrarea este necesară în scopuri de (…) cercetare științifică ori în scopuri statistice (…)”.
9. Supravegherea video a incintelor Institutului și ale Centrului Epic pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora Art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul (UE) 679/2016  ”prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil”

1.3. Datele reprezentanților legali/autorității tutelare/aparținătorilor

Scopul prelucrării Temeiul legal
1. Identificare în raport cu pacientul Art. 6, alin. 1, lit. c) ”prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine operatorului”

1.4. Datele petiționarilor, colaboratorilor

Scopul prelucrării Temeiul legal
1. Formulare răspuns pentru diverse solicitări/reclamații Art. 6, alin. 1, lit. c) din Regulamentul (UE) 679/2016 ”prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine operatorului”
2. Executarea relațiilor contractuale Art. 6 alin. 1, lit. b) din Regulamentul (UE) 679/2016 ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”

1.5. Alte persoane vizate care intră în incinta sediului operatorului de date

Scopul prelucrării Temeiul legal
1. Supravegherea video a incintelor Institutului, pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora Art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul (UE) 679/2016  ”prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil”

CAPITOLUL III

Drepturile persoanelor vizate

Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc. Informațiile vă vor fi furnizate în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, termen care poate fi prelungit cu încă 2 luni atunci când este necesar, comunicându-vă și motivele întârzierii.

Dreptul la rectificarea datelor. Atunci când datele furnizate către noi nu sunt exacte, aveți dreptul de a obține completarea/rectificarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor. Acest drept poate fi exercitat numai atunci când se aplică unul dintre motivele curpinse în art. 17, alin. 1 din Regulamentul GDPR și anume: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, v-ați retras consimțământul, dacă acesta a fost acordat, vă opuneți prelucrării, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului și datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale. De asemenea, este necesară și inexistența unei situații excepționale regăsite la alin. 3 al aceluiași articol.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă dumneavoastră contestați exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, operatorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării.

Dreptul la portabilitatea datelor vă oferă posibilitatea de a primi datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat și de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziție poate fi exercitat atunci când vă opuneți prelucrării de date în scopul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau dacă vă opuneți prelucrării de date necesare în interesele legitime ale operatorului.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a vă retrage consimțământul poate fi exercitat în orice moment, iar retragerea lui nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile de către operator, după ce, în prealabil, s-au efectuat demersuri de comunicare directe cu noi în vederea soluționării amiabile a eventualelor diferende. Dreptul de a depune o plângere la Autoritate se poate exercita prin accesarea site-ului https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poșatl 010336, București, România, telefon: 40.318.059.211, anspdcp@dataprotection.ro.

Persoanele vizate pot contacta Responsabilul de Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail: dpo@iocn.ro cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor și la exercitarea drepturilor lor în temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Drepturile pot fi exercitate:

 • prin completarea unui model de cerere publicat pe site-ul https://www.potisaprevii.eu/,  secțiunea GDPR, și trimis la adresa de e-mail: dpo@iocn.ro;
 • prin e-mail, la adresa dpo@iocn.ro;
 • prin poștă, la adresa Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 34-36, 400015, jud. Cluj;
 • prin cerere scrisă depusă la Registratura generală de la sediul operatorului;
 • verbal, cu condiția stabilirii identității persoanei solicitante.

CAPITOLUL IV

Definiții

În Anexa 1, găsiți explicația termenilor utilizați în cuprinsul prezentei Politici de confidențialitate.

CAPITOLUL V

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Categoriile de date sunt prelucrate în funcție de calitatea pe care o aveți în raport cu operatorul de date cu caracter personal. Astfel:

5.1. Datele angajaților și ale candidaților

Datele personale pe care le prelucrăm dacă sunteți angajat sau candidat sunt obținute direct de la dumneavoastră sau de la terți (atunci când există recomandări, adeverințe de la instituții de învățământ sau de la angajatorii anteriori etc.) și le prelucrăm cu respectarea principiilor de egalitate, echitate, transparență, reducerii la minimum a datelor, limitării legate de scop, exactității, limitării legate de stocare, integrității și confidențialității.

Date personale: nume, prenume, CNP, serie și număr de buletin, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, codul de parafă, starea civilă, cazier judiciar, certificat de integritate comportamentală, în unele cazuri datele din: certificatul de naștere al copilului/copiilor, certificat de căsătorie, alte documente care atestă starea civilă, certificatul de deces ,asigurări de sănătate și sociale, profesie, specialitatea medicală, date bancare, loc de muncă, formarea profesională, date din Curriculum Vitae, date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail), adresa de domiciliu/reședința, recomandări, date privind sănătatea, fișa de instru ire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă, istoric profesional, imaginea din CV, dacă este cazul.

5.2. Datele pacienților

 Datele personale pe care le prelucrăm dacă sunteți pacient sunt obținute direct de la dumneavoastră sau de la reprezentantul legal/autoritatea tutelară/aparținător fie prin completarea ”Formularului FS1”, ”Formularului grup țintă”, ”Formularului screening distres și suport psiho-oncologic”, fie prin intermediul e-mail-ului/apelului telefonic. Aceste date sunt: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu/reședința, număr de telefon, adresă de e-mail, naționalitatea, vârsta, sexul, situația pe piața forței de muncă, nivelul de educație, semnătura, date privind sănătatea (antecedente personale, status hormonal, rezultatul testării etc.), precum și orice alte date solicitate în formularele menționate mai sus.

5.3. Datele reprezentaților legali/autorității tutelare/aparținătorilor

Dacă aveți calitatea de reprezentant legal/autoritate tutelară/aparținător, datele pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, serie și număr act de identitate, domiciliu/reședința, semnătura.

5.4. Datele petiționarilor, colaboratorilor

În situația în care formulați o solicitare/reclamație, datele pe care le prelucrăm sunt, după caz: nume, prenume, date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail), precum și orice alte date pe care le puneți la dispoziție prin documentul transmis către operatorul de date.

În momentul semnării unui act juridic, datele pe care le prelucrăm sunt cele strict necesare executării actului și diferă în funcție de specificul relației juridice/contractuale.

5.5. Datele vizitatorilor website-ului https://www.potisaprevii.eu/

În cazul în care doriți să ne lăsați un mesaj prin intermediul formularului găsit la adresa https://www.potisaprevii.eu/contact/, datele pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

5.6. Datele altor persoane care pătrund în incinta Institutului/Centrului Epic

În cazul tuturor persoanelor care pătrund în incinta Institutului sau în spațiile exterioare acestuia, se prelucrează imaginea prin înregistrările efectuate de sistemul de supraveghere video, indicat cu pictograme.

CAPITOLUL VI

Principiile prelucrării și securitatea datelor cu caracter personal

Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR. Astfel, datele cu caracter personal vor fi:

 1. a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 2. b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
 3. c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 5. e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
 6. f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” dispune măsurile tehnice și organizatorice conforme cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 astfel că, procedurile de prelucrare pe care le efectuăm asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

Datele pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt strict necesare și relevante pentru scopurile menționate mai sus.

Persoanele din cadrul operatorului care au acces la datele cu caracter personal, sunt persoane care au semnat acorduri de confidențialitate și păstrare a secretului profesional. Vom lua măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului și care are acces la date cu caracter personal, nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.

Datele cu caracter personal se anonimizează atunci când datele persoanelor vizate sunt transmise în scopuri statistice.

Desi luăm toate măsurile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță”, nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau intangibilitatea sistemelor de securitate. Dacă această situație se va ivi, vom pune în aplicare procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

CAPITOLUL VII

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Dacă sunteți angajat, datele dumneavoastră se transmit către:

 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Calea Călărașilor 248, bl. S19, sector 3, 030634, București, telefon: 0372.309.262;
 • Casa Națională de Pensii Publice, strada Latină, nr. 8, sector 2, București, telefon: 031 828 88 00;
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală, Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu nr. 19, C.P. 400117, Jud. Cluj, telefon: 0264.591.670;
 • Registrul General de Evidență a Salariaților;
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă, Cluj-Napoca, Strada George Coșbuc, nr. 2, jud. Cluj, 400375, telefon: 0264 598 648;
 • instituții bancare, după caz: Alpha Bank România, Calea Dorobanți nr. 237 B, București 010566, telefon: 0800 825 742; Banca Transilvania, Cluj-Napoca, Cluj, strada Calea Dorobanților nr. 30-36, 400117, telefon: 0264 308 028 sau *8028; Banca Comercială Română, Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, sector 6, București, telefon: *2227; BRD – Groupe Société Générale, Bd. Ion Mihalache 1-7, sector 1, 011171 București, telefon: +4 021 302 6161, Banca Românească, strada Arhitect Ion Mincu, nr. 3, sector 1, 011356, București, telefon: 40 21 305.9000; CEC Bank, Calea Victoriei nr. 13, camera S 01, sector 3, București, telefon: 0 800 800 848; Garanti Bank, șos. Fabrica de Glucoză nr. 5, Business Center Novo Park 3, clădirea F, etajul 5 şi 6, sector 2, București, telefon: 0800 80 1234; ING Bank, Expo Business Park, strada Aviator Popișteanu, nr. 54A, clădirea nr. 3, sector 1, București, cod poștal 012095; telefon: 031 406 2464; Libra Internet Bank, clădirea Phoenix Tower: Calea Vitan, nr.6-6A, sector 3, București, telefon: 40 212 088 000; OTP Bank Group, strada Buzeşti, nr. 66-68, cod 011017, sector 1, Bucureşti, telefon: 0800 88 22 88; Raiffeisen Bank, Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246C, cod poștal 014476, București, telefon: 004 021 306 3002; Unicredit Bank, Bd. Expozitiei, nr.1F, sector 1, București, cod poștal 012101, telefon: 40 21 200 2020/*2020;
 • Organismul Intermediar Regional, pentru angajații care au contracte de muncă și/în cadrul Proiectelor Europene;
 • instituțiile și autoritățile publice care au dreptul  de a avea acces la date (instanțe judecătorești, poliție etc.).

Dacă sunteți pacient, datele dumneavoastră se transmit către:

 • Ministerul Sănătăţii, strada Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti, telefon: 021 312 22 12;
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Calea Călărașilor 248, bl. S19, sector 3, 030634, București, telefon: 0372-309-262, prin Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI);
 • Direcția de Sănătate Publică, Cluj-Napoca, str. Constanța, nr. 5, 400158, telefon: 021 414 4464;
 • Institutul Național de Sănătate Publică, str. Doctor Leonte Anastasievici Nr. 1-3, Sector 5, București, telefon: 021 318 36 20;
 • după caz: medici de familie, inspectorate școlare, universități, comisii de expertiză medicală;
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului; intr. Bârsei, nr. 6, bl.G7, P, ap.1. București, 3, telefon: +4 0790 377 777;
 • instituțiile și autoritățile publice care au dreptul  de a avea acces la date.

Destinatari ai datelor cu caracter personal mai pot fi și partenerii contractuali pentru servicii externalizate, precum și furnizorii software. Aceștia asigură, la rândul lor, confidențialitatea datelor fără a le folosi în alte scopuri decât cele care fac obiectul contractelor dintre ei și operatorul de date.

Întreg personalul care are acces la datele dumneavoastră a semnat acord de confidențialitate, aceasta din urmă fiind o clauză regăsită atât în contractele de muncă, dar și în Regulamentul intern sau fișa postului. Scopul pentru care angajații operatorului au acces la datele cu caracter personal este acela al îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, specifice departamentului din care fac parte.

Atunci când datele dumneavoastră sunt prelucrate de către o persoană împuternicită, ne vom asigura că există un acord scris semnat cu aceasta, prin care își asumă respectarea obligațiilor prevăzute în art. 28 din Regulamentul de protecție a datelor.

CAPITOLUL VIII

Perioada de păstrare a datelor

Datele dumneavoastră vor fi păstrate pe o perioadă necesară îndeplinirii scopurilor prelucrării, dar și după această perioadă, respectând Nomenclatorul Arhivistic al operatorului, aprobat de către Arhivele Naționale ale României.

CAPITOLUL IX

Supravegherea video

În exteriorul și în incinta Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” sunt instalate sisteme de supraveghere video pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, prevenirea și combaterea de infracțiuni, investigarea eficientă a reclamațiilor. Prelucrarea datelor prin modalitatea de supraveghere video se face în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul (UE) 679/2016.

Această Politică de confidențialitate poate fi revizuită ori de câte ori considerăm necesar, urmând să fie adusă la cunoștința persoanelor vizate.

Anexa 1- Definiții

 1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 4. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 5. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 6. „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;
 7. „persoana vizată” înseamnă orice persoană fizică ale cărei date sunt prelucrate;
 8. „supraveghere CCTV” înseamnă sistem de televiziune cu circuit închis/supraveghere video;
 9. ”angajat” înseamnă orice persoană care a semnat cu Institutul un contract individual de muncă;
 10. ”pacient” înseamnă persoana care solicită efectuarea unor servicii medicale în cadrul Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca;
 11. ”reprezentant legal” înseamnă soțul/soția, copiii, părinții sau celelalte rude până la gradul al IV-lea ale pacientului, tutorele, precum și orice persoană cu vârsta de minimum 18 ani împliniți pe care pacientul o desemnează în acest scop prin declarație încheiată în formă autentică, care se înregistrează în Registrul național notarial de evidență a procurilor și revocărilor acestora și care va cuprinde drepturile prevăzute de lege ce pot fi exercitate de reprezentant;
 12. ”candidat” înseamnă orice persoană care se înscrie la un concurs de angajare pentru ocuparea unui post vacant în cadrul Institutului;
 13. ”ANSPDCP” Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal.

Programează-te acum!